محصولاتکد نام مدل حالت ضخامت ابعاد وضعیت قیمت
S- 8 استیل 304 ورق شیت 0.3 1250 موجود 0
S- 9 استیل 304 ورق رول 0.4 1250 موجود 0
S- 10 استیل 304 ورق شیت 0.4 1000*2000 موجود 0
S- 11 استیل 304 ورق شیت 0.4 1250*2500 موجود 0
S- 12 استیل 304 ورق رول 0.5 1000 موجود 0
S- 13 استیل 304 ورق رول 0.5 1250 موجود 0
S- 14 استیل 304 ورق شیت 0.5 1000*2000 موجود 0
S- 15 استیل 304 ورق رول 0.6 1250 موجود 0
S- 16 استیل 304 ورق شیت 0.6 1000*2000 موجود 0
S- 17 استیل 304 ورق شیت 0.6 1250*2500 موجود 0
S- 18 استیل 304 ورق رول 0.7 1250 موجود 0
S- 19 استیل 304 ورق شیت 0.7 1000*2000 موجود 0
S- 20 استیل 304 ورق شیت 0.7 1220*2440 موجود 0
S- 21 استیل 304 ورق رول 0.8 1000 موجود 0
S- 22 استیل 304 ورق رول 0.8 1250 موجود 0
S- 23 استیل 304 ورق شیت 0.8 1250*2500 موجود 0
S- 24 استیل 304 ورق شیت 0.9 1250*2500 موجود 0
S- 25 استیل 304 ورق رول 1 1000 موجود 0
S- 26 استیل 304 ورق رول 1 1500 موجود 0
S- 27 استیل 304 ورق رول 1 1250 موجود 0
S- 28 استیل 304 ورق شیت 1 1500*3000 موجود 0
S- 29 استیل 304 ورق شیت 1 1250*2500 موجود 0
S- 30 استیل 304 ورق شیت 1 1000*2000 موجود 0